رتبه   اسم شهر امتیاز 
1  کرمانشاه  9/75
گیلان  9/7 
اصفهان  9/3 
شیراز  9/1 
تبریز  9/1 
آبادان  9
مشهد